Trung

0 Comment


Trung, bạn mang từ CH UNG TH Ủ Y trong tim mình! Từ này phản ánh những hy vọng và giấc mơ của bạn và cho thấy điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn. Nó là bằng chứng cho sự trong sáng của trái tim bạn. Bạn là người tốt, hoàn toàn tốt, và có tâm hồn của thiên thần!