Mẹ và Bé Shop Uncategorized Bài hát kinh điển ” Con Đường Xưa Em Đi ” đã bị nằm trong danh sách cấm chỉ vì clip karaoke của bài hát này không phù hợp

Bài hát kinh điển ” Con Đường Xưa Em Đi ” đã bị nằm trong danh sách cấm chỉ vì clip karaoke của bài hát này không phù hợp

23 Comments


1 1  
Bài hát kinh điển ” Con Đường Xưa Em Đi ” đã bị nằm trong danh sách cấm chỉ vì clip karaoke của bài hát này không phù hợp ….
Bài hát đáng thương hay video đáng trách ?

23 thoughts on “Bài hát kinh điển ” Con Đường Xưa Em Đi ” đã bị nằm trong danh sách cấm chỉ vì clip karaoke của bài hát này không phù hợp”

Comments are closed.