PES và AOE

PES và AOE – bạn thân từ hồi cấp 2 của a. xin e đừng cố tách 2 đứa nó ra khỏi cuộc đời a! và cũng đừng bao giờ bắt a phải lựa chọn!
Thời buổi này, ngoài bọn nó ra, đâu phải ai cũng sẵn lòng chịu ngồi trà đá cùng a dù chỉ là giây lát?

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *