Mẹ và Bé Shop Uncategorized Ngôi Thánh đường sưa và nay mặc dù có sự thay đổi phần nào qua thời gian

Ngôi Thánh đường sưa và nay mặc dù có sự thay đổi phần nào qua thời gian

6 Comments

Ngôi Thánh đường sưa và nay mặc dù có sự thay đổi phần nào qua thời gian. Nhưng trong tiềm thức và kí ức của bao thế người con Bùi Chu và bao thế hệ những người đã sinh sống. học tập, làm việc tại miềm đất thánh này. Ngôi Thánh đường uy nghi vẫn luôn luôn trường tồn vĩnh cửu theo thời gian và là niềm tự hào của lớp lớp thế hệ người người dân Xứ Bùi.

6 thoughts on “Ngôi Thánh đường sưa và nay mặc dù có sự thay đổi phần nào qua thời gian”

  1. Đỗ Ngọc Anh Ngữ says:

Comments are closed.