Bài hát kinh điển ” Con Đường Xưa Em Đi ” đã bị nằm trong danh sách cấm chỉ vì clip karaoke của bài hát này không phù hợp

1 1  
Bài hát kinh điển ” Con Đường Xưa Em Đi ” đã bị nằm trong danh sách cấm chỉ vì clip karaoke của bài hát này không phù hợp ….
Bài hát đáng thương hay video đáng trách ?

23 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *